• اتمام ساخت گنبدمسجد علی ابن ابی الطالب
  • مجموعه: مناظر
   
وظایف دهیاری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 09:15

وظایف دهیاري ها

 

ماده 10 وظایف تفصیلی دهیار و دهیاري جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت

 

قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است :

1-بهبود وضع زیست محیطی روستا

 

-2 کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ،

 

بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلی و عملی در زمینه هاي یاد شده و

 

ارائه آن به مسئولان ذي ربط جهت اطلاع و برنامه ریزي و اقدام لازم

-3 تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست هاي دولت

-4 مشارکت و همکاري با شورا در جهت پیگیري اجراي طرح هاي عمرانی اختصاص یافته به روستا

 

-5 همکاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت تثبیت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط

 

-6 تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاري پس از اخذ مجوز قانونی

 

-7 همکاري موثر با مسئولان ذي ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا

 

-8 تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج ، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزي ودامی روستا

-9 اجراي مصوبات شورا

 

-10 همکاري با نیروي انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجراي مقررات خدمت وظیفه عمومی ،حفظ

نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی

-11 اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیري حسن اجراي آن ها .

 

-12 مراقبت ، حفظ و نگهداري اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاري

-13 همکاري با سازمان ها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم براي ایفاي وظایف آ ن ها

 

-14 مراقبت بر اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي تامین بهداشت محیط

 

-15 ارسال گزارش هاي درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار

 

-16 حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضاي شورا

-17 ارسال گزارش ماهانه فعالیت هاي دهیاري براي شورا و رونوشت آن به بخشداري

 

-18 تهیه تعرفه عوارض با همکاري شورا و ارائه آن به شوراي اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل

قانونی

-19 وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین

 

-20 مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها ، نانوایی ها ، قصابی ها ، قهوه خانه ها و فروشگاه هاي مواد غذایی و بهداشتی بر اساس

 

ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذي ربط

 

-21 برآورد ، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب

 

-22 اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا

 

-23 فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها میدان ها ، پارك ها ، فضاهاي سبز ، ورزشی و آموزشی ف مراکز

 

تفریحی عمومی و مجاري آب و توسعه معابر و اجراي آن ها از طریق دهیاري و همکاري در زمینه طرح بهسازي روستا

 

-24 تنظیف ، نگهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاري آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و

 

تامین آب و روشنایی در حد امکان

-25 کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذي

 

ربط (وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی)

-26 مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي

 

واکسیناسیون در جهت پیشگیري از بیماري هاي واگیر

 

-27 جلوگیري از تکدي گري و واداشتن متکدیان به کار

-28 انجام معاملات دهیاري اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره

 

-29 ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها

 

-30 اتخاذ تدابیر لازم براي حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع

 

در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله هاي واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا

-31 همکاري در جلوگیري از شیوع بیماري هاي انسانی و حیوانی واگیر و مشترك انسان و دام ، اعلام مشاهده این

 

گونه بیماري ها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذي ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران

 

مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر

 

-32 تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاري با مسئولان ذي ربط براي

 

اداره ، احداث ، نگهداري و بهره برداري از تاسیسات عمومی ، اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد

 

نیاز روستا در حد امکانات

-33 صدور پروانه براي ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین

 

نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه

 

شماره 4940 مورخ 22/02/1355

-34 همکاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسی و صدوزر پروانه هاي کسب

 

-35 معرفی خانواده هاي بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت

 

به آن ها در حد امکانات

-36 همکاري در نگهداري و تسطیح راه هاي واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاري اهالی روستا و دستگاه

هاي ذي ربط

-37 مساعدت و همکاري با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزي و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا

در مراکز شهري و نمایشگاه هاي ذي ربط

-38 پیگیري و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات فرهنگی

 

-39 همکاري با واحدهاي امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و. بلایاي طبیعی

 

-40 گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهاي مناسب براي تسریع در

 

اجراي آن ها در جهت اجراي بند (ه) ماده ( 68 ) قانون شوراها

-41 همکاري با دستگاه هاي ذي ربط در جهت تهیه و اجراي طرح هادي روستا و تهیه پیشنهادهاي لازم و تعیین

 

کاربري اراضیواقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادي و اجراي ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا

 

-42 مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و اجراي تصمیمات شوراي اسلامی بخش و روستا

 

نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیري از فروش اجناس فاسد شده و معدوم

نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذي ربط

-43 همکاري با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب

 

-44 پی گیري و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت

 

-45 اجراي مقررات دهیاري که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تایید شوراي اسلامی بخش رسیده ، پس از

 

اعلام براي کلیه ساکنان روستا لازمالرعایه است .

-46 پیشنهاد نام گذاري معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شوراي اسلامی بخش

جهت سیر مراحل لازم

-47 شناسایی زمینه هاي اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار براي افراد جویاي کار با همکاري دستگاه هاي ذي ربط __

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

 

ورود کاربراننظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها

سامانه پیامک ترز | ثبت نام رایگان

آخرین اخبار جهان | اخبار سیاسی | اجتماعی | اقتصادی | علمی | ورزشی | اخبار فناوری

 
 
 

اوقات شرعی